Aquest és un espai informatiu que, amb una periodicitat de dos cops l’any, mostra l’estat del deute de l’Ajuntament i de les empreses que en depenen. La informació es presenta en format gràfic que permet conèixer de forma general quin és el volum del deute, quina és l’entitat que ha generat el deute, a qui se li deu i a què s’han destinat aquests diners que han generat el deute. També s'hi poden trobar els documents de full de càlcul (en format csv) que es poden descarregar per fer un tractament obert de les dades.

 

Evolució de l'endeutament

(*) Retorn Participació Tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009 en 10 anys


 

Deute per creditor

Deute per deutor

 

Deute per entitat creditora

Deute per concepte d'endeutament

Deute per agrupació d'actuacions inversores

Deute per altres conceptes