Les persones propietàries de qualsevol bé immoble o titulars d’un dret d’usdefruit, de superfície, concessió administrativa, situat al terme municipal de Mataró, que ho siguin a data 1 de gener de cada exercici
 

Aplicant sobre la base liquidable del tribut el tipus impositiu fixat per l’Ajuntament en les seves ordenances fiscals. Aquesta base liquidable es calcula a partir dels valors cadastrals assignats per la Direcció General del Cadastre amb efectes pel 2018.

Quan es produeixin segregacions, agrupacions, ampliacions de les construccions, obres noves, canvis en l’ús, etc., és necessària la presentació del models de declaració cadastrals previstos per la Direcció General del Cadastre, segons la seva normativa.

Es poden consultar i descarregar els models de declaració a l’adreça http://www.catastro.meh.es en l’apartat de procediments.

Aquestes declaracions es podran presentar a les oficines d’atenció ciutadana i centres cívics.

Aquestes variacions tenen efectes en l’any següent a aquell en què es van produir.
 

En funció de la seva categoria i nivell de renda, es bonifica o subvenciona la quota de l’impost, exclusivament de l’habitatge habitual, fins a un màxim de 200 €.

Per les famílies nombroses:

• Categoria general. Bonificació del 50%.

• Categoria especial. Bonificació del 70%

• El límit de renda per gaudir d’aquesta bonificació és de 36.980,00 € per a famílies amb 3 fills, límit que s’anirà incrementant en 14.792,00 € per cada fill.

Per les famílies monoparentals:

• Subvenció del 50% 

• Categoria especial. Bonificació del 70%

• El límit de renda és:

Núm. FILLS
LÍMIT IMPOSABLE
         1
 15.453,90€
         2
 30.907,80€
 

 


El termini per sol·licitar aquests beneficis fiscals és des del dia 2 de maig fins al 31 d'agost.

Podeu consultar les bases reguladores de la subvenció per a famílies monoparentals en el següent vincle.
 

Gaudiran d’un 50% de bonificació, durant el termini de cinc anys comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva.

Es bonificarà un 50% la quota de l’impost, durant un període màxim de 3 anys des de l'exercici següent a l'inici de les obres, per als immobles d’aquelles empreses que tinguin com a activitat la urbanització, construcció o promoció immobiliària.

Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota els béns de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i explotació comunitària de la terra.

Es bonifica el 50% durant 3 anys en els habitatges on s’hagi instal•lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

L’Ajuntament ha convocat la concessió de subvenció de l’Impost de Bens Immobles dels habitatges cedits a la borsa municipal de lloguer social (lloguer inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència que accedeixi a l’habitatge; la renda obtinguda d’aquest lloguer serà entre el 25 i el 30% per sota de la renda de mercat) quan els seus propietaris siguin persones físiques o entitats sense afany de lucre. La subvenció correspondrà al 100% de l’impost si l’habitatge ha estat cedit durant tot l’any o bé la part proporcional dels mesos que ha estat cedit.

Es concedirà a totes aquelles persones pensionistes, jubilades o en atur forçós una subvenció del 50% o del 25% de la quota en funció del límit d’ingressos que es dirà a continuació.

Pel gaudi d’aquestes subvencions totes les persones empadronades a l’habitatge hauran de complir les següents condicions:

• Tenir en titularitat únicament el propi habitatge, una plaça d’aparcament i un traster.

• La persona beneficiària ha de ser propietària o usufructuària de l’habitatge i ha d’estar empadronada a Mataró com a mínim a data 1 de gener de 2019

• Els ingressos no poden procedir de rendiments del treball llevat els obtinguts per un membre de la unitat familiar, el qual pateixi una discapacitat igual o superior al 33% i/o sigui menor de 23 anys amb contracte a temps parcial.

• Pel gaudi del 50 % de subvenció el límit d’ingressos anuals de les persones que viuen al domicili ha de ser igual o inferior als indicats a la taula següent:

NOMBRE PERSONES
LÍMIT D’INGRESSOS BRUTS / ANY
1
10.302,60 €
2
13.393,38 €
3
16.484,16 €
4
19.574,94 €
5 o més
24.338,50 €
En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat superior al 33% o 65% s’aplicarà el primer o segon tram immediatament superior previst en la present taula, respectivament.
En el cas que a la unitat familiar hi hagi una persona víctima de violència de gènere s’aplicarà el tram immediatament superior al previst a la present taula.

• Pel gaudi del 10 % de subvenció el límit d’ingressos anuals de les persones que viuen al domicili ha de ser igual o inferior als indicats a la taula següent :

NOMBRE PERSONES
LÍMIT D’INGRESSOS BRUTS / ANY
1
11.701,20 €
2
14.860,52 €
3
18.019,85 €
4
21.179,17 €
5 o més
24.338,50 €

Aquesta subvenció permet que la familia tingui una segona propietat inmoble sempre que no superi els 10.000€ de valor cadastral.

 

Aquesta subvenció només s’aplicarà a l’habitatge i en cap cas a l’aparcament i al traster.

Aquest ajut és incompatible amb la bonificació per a famílies nombroses o qualsevol altra subvenció de l’IBI.

Els percentatges de subvenció indicats queden subjectes a la disponibilitat pressupostària.


 

 

L’Ajuntament podrà subvencionar el 100% de la quota de l’IBI corresponent a l’habitatge habitual dels seus propietaris, per als casos de finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força major o esfondrament.La persona sol•licitant haurà d’haver abonat el rebut de l’IBI, així com caldrà que no tingui deutes amb l’Ajuntament.
 

Es concedirà una subvenció del 95% de la quota de l’impost als bens immobles inclosos dins Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró en les categories A, B, C i D on s'hagin realitzat obres de restauració, conservació i millora, de qualitat, d’acord amb els criteris establerts al mateix Pla. En cap cas pot superar el 30% de la inversió realitzada.

L’Ajuntament concedeix subvencions als propietaris/es de locals comercials buits que s’adhereixin al projecte “Aixequem persianes” que pretén recuperar l’activitat econòmica als barris, reobrint locals actualment en desús i possibilitat als emprenedors a realitzar la seva activitat. Les subvencions son del 100% de l’import de l’IBI durant els exercicis 2017, 2018 i 2019, a partir de la formalització del contracte de lloguer del local. Si aquest es troba en les zones de la Llei de barris i del 50% si està ubicat en altres zones de la ciutat.

   

A qui s'adreça?
Benefici fiscal / subvencionat
Requisits
Quantia
Termini sol·licitud
Família nombrosa
Quota IBI de l'habitatge habitual del contribuent
 Límit de renda
Bonificació del 50% categoria general.                                     Bonificació del 70% Categoria especial.                            
Del 2 Maig fins al 31 agost
Màxim de 200
Família monoparental
Quota IBI de l'habitatge habitual
Límit de renda
Bonificació del 50% categoria general.                                     Bonificació del 70% Categoria especial.                            
Del 2 Maig a 31 agost
Màxim de 200
Pensionistes, jubilats o persones en atur forçós
Quota IBI habitatge habitual
Ser titular únicament del propi habitatge, un aparcament i un traster.
Subvenció del 50% o del 25% de la quota segons llindar de renda.
Fins al 31 de maig
Complir els requisits de límit de renda familiar.
No és acumulable a cap altre subvenció de l'IBI.
Empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària
Quota IBI per immobles
L'immoble en fase de construcció, urbanització, no ha de formar part de l'immobilitzat de l'empresa.
Bonificació del 50% durant un període màxim de 3 anys des de l’inici de les obres.
Abans inici de les obres
Propietaris d’habitatge de protecció oficial (HPO)
Quota IBI habitatges protecció oficial (HPO)
Disposar de la qualificació definitiva de HPO
Bonificació del 50% de la quota durant 5 anys des de l'atorgament qualificació definitiva.
En qualsevol moment anterior a la finalització del període de 5 anys.
No acumulable a les bonificacions de família nombrosa, d’empresa, ni d’instal·lació d’aprofitament d’energia.
Propietaris d’habitatges amb instal.lacions de sistemes d’aprofitament d’energia tèrmica o solar
Quota IBI d'habitatges amb la instal.lació.
Les instal.lacions bonificades hauran d'estar homol.logades i no ser de caràcter obligatori.
Bonificació del 50% de la quota durant 3 anys.
Fins a tres mesos posteriors a la instal.lació.
 
No acumulable a les bonificacions de família nombrosa, d’empresa, ni per HPO.
Propietaris d’habitatges cedits a la Borsa de Lloguer Social Municipal
Quota IBI dels habitatges cedits.
Els seus propietaris han de ser persones físiques o entitats sense afany de lucre
Subvenció del 100% si ha estat tot l’any cedit a la borsa o proporcionalment als mesos de cessió.
 
Empresa propietària d’immoble amb qualificació d’equipament esportiu
Quota IBI equipaments esportius
Equipament on es desenvolupin activitats esportives d'interès o utilitat i en col.laboració amb programes establerts per la Direcció d'Esports
Bonificació de fins al 95% durant 2 anys
 
Propietaris immobles catalogats
Quota IBI
Béns immobles inclosos dins Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró en les categories A, B, C i D on s'hagin realitzat obres de restauració, conservació i millora, de qualitat
Subvenció del 95% . En cap cas la subvenció podrà ser superior al 30% de la inversió total realitzada
 
Cooperatives agràries i explotacions comunitàries
Quota IBI bens naturalesa rústica
Segons llei 20/1990 de règim fiscal de les cooperatives
Bonificació del 95% de la quota
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qui s'adreça?

Benefici fiscal / subvencionat

Requisits

Quantia

Termini sol·licitud

 

Propietaris habitatge habitual

 

Quota IBI habitatge habitual

 

Finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força major o esfondrament

 

Subvenció del 100% de la quota

 

 

Entitats sense finalitat lucre

 

Quota IBI

 

Entitats acollides al règin fiscal de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,  de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre  i incentius  fiscals al mecenatge , excepte els immobles afectes a explotacions ecòmiques no exemptes de l'impost de Societats

 

Exempció IBI

 

 

Propietaris de locals buits adherits al projecte “Aixequem Persianes”

 

Quota IBI locals comercials

 

Propietaris de locals buits que s’adhereixin al projecte i lloguin el local, tot complint les condicions següents:

-       El preu de lloguer haurà d’estar un 25% com a mínim per sota del preu mig dels lloguers del carrer o de la zona de referència,

-       L’increment anual del lloguer durant els primers tres anys no podrà ser superior al de l’IPC de Catalunya.

 

Subvenció del 100% per a locals en zones dins de la Llei de Barris.

 

Subvenció del 50% per a la resta de zones de Mataró.

 

 

 

Guia del contribuent 2019

Consulta-la

Ordenances Fiscals 2019

Consulta-les