Les persones titulars dels habitatges de Mataró, on es presti el servei de recollida i tractament de residus.

Totes les persones beneficiaris del servei paguen una quota anual per finançar el seu cost. Per a l’any 2017 la tarifa per cada habitatge s’estableix en funció del valor cadastral de l’habitatge:

VALOR CADASTRAL
TARIFA
Fins a 39.129 euros
98,20 €
Fins a 125.635 euros
109,10 €
Superior a 125.635 euros
120,00 €
Els habitatges que es trobin en immobles sense divisió horitzontal tributaran cadascun d’ells per la quota de 109,10 €.
 

• Els habitatges comencen a tributar per la taxa l’any següent al final d’obra.

• Si l’habitatge s’ha declarat no habitable o s’ha enderrocat, es produeix la baixa a la taxa en el semestre següent.
 

Es concedirà a totes aquelles persones titulars de la taxa o receptores del servei municipal: pensionistes, jubilades o en atur forçós que reuneixin totes i cadascuna de les persones empadronades al mateix habitatge totes les condicions que a continuació es relacionen:

• Tenir en titularitat únicament el propi habitatge, una plaça d’aparcament i un traster.

• Els ingressos no poden procedir de rendiments del treball llevat els obtinguts per un membre de la unitat familiar, el qual pateixi una discapacitat igual o superior al 33% i/o sigui menor de 23 anys amb contracte a temps parcial. 

• El límit d’ingressos anuals de les persones que viuen al domicili siguin iguals o inferiors als indicats a la taula següent:

NOMBRE PERSONES
LÍMIT D’INGRESSOS BRUTS / ANY
1
10.302,60 €
2
13.393,38 €
3
16.484,16 €
4
19.574,94 €
5 o més
22.665,72 €
En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat superior al 33% o 65% s’aplicarà el primer o segon tram immediatament superior previst en la present taula, respectivament
En el cas a la unitat familiar hi hagi una persona víctima de violència de gènere s’aplicarà el tram immediatament superior al previst a la present taula.

 

Pel gaudiment d’aquest ajut també s’ha de tenir present que la persona beneficiària ha de ser propietària o usufructuària de l’habitatge.

El termini per a la presentació de sol•licituds és fins el 31 de maig i tindrà efectes exclusivament en l’any en curs. Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el termini per sol•licitar la present exempció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà fins el 31 de desembre de l’any en curs.
 

Aquells contribuents que compleixen els requisits de l’exempció prevista a l’apartat anterior però sobrepassen el llindar d’ingressos pel seu gaudi podran sol•licitar la bonificació del 50% de la quota sempre i quan no superin els límits d’ingressos següents:

 

NOMBRE PERSONES
LÍMIT D’INGRESSOS BRUTS / ANY
1
11.701,20 €
2
14.860,52 €
3
18.019,85 €
4
21.179,17 €
5 o més
24.338,50 €

No serà causa de denegació que qualsevol membre de la unitat familiar sigui titular d’un segon bé immoble, diferent a l’habitatge familiar bonificat, sempre i quan el valor cadastral de la titularitat d’aquest segon immoble no superior els 10.000 €. 

El termini per a la presentació de sol•licituds és fins el 31 de maig i tindrà efectes exclusivament en l’any en curs. Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el termini per sol•licitar la present exempció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà fins el 31 de desembre de l’any en curs.


 

Es calcularà en funció del nombre d’aportacions que es facin a la deixalleria, del tipus de residu (olis, mobles, electrodomèstics, etc.) i de les quantitats entrades per a cadascun tal i com es detalla en l’art.11 de l’Ordenança fiscal de conformitat amb el següent escalat:

• De 4 a 6 aportacions: bonificació de 12 €

• De 7 a 12 aportacions: bonificació de 17,50 €

• Més de 12 aportacions: bonificació de 23 €
 

A qui s'adreça?
Benefici fiscal/ subvencionat
Requisits
Quantia
Termini sol·licitud
Usuaris de la deixalleria
Bonificació de la taxa
Es tindran presents les aportacions fetes en l’exercici anterior, les quals no seran acumulatives .
Residus i quantitats que comptabilitzen com a aportació:
- Olis de cuina (1 litre).
- Mobles, matalassos, etc. (1 m3)
- Aparells electrònics.
- Grans electrodomèstics.
- Petits electrodomèstics, fluorescents (2 unitats)
- Restes de jardineria (1 m3)
- Bateries de cotxes (1 unitat)
- Piles. (10 unitats)
- Tòners (2 unitats)
- Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos) (1 litre)
Bonificació variable segons nombre d'aportacions a la deixalleria:
12€ (4-6 aportacions)
17,5€ (7-12 aportacions)
23€ (més de 12 aportacions)
 
Pensionistes, jubilats, aturats i per raó del nivell d’ingressos de la unitat familiar
Exempció de la taxa
 
No constar com a contribuent, ni el sol.licitant ni les persones que convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en altre municipi, excepte com a màxim d'una plaça d'aparcament i/o un traster.
 
Que el total dels ingressos anuals de la unitat familiar no superin el límit establert (calculat en base al SMI, i nombre de persones que convisquin). 
 
No superar el límit d'ingressos familiars establert ( calculat en base la pensió mínima amb cònjuge a càrrec).
 
No serà causa de denegació que qualsevol membre de la unitat familiar sigui titular d'un segon bé immoble, diferent de l'habitatge familiar bonificat sempre i quan el seu valor cadastral no superi els 10.000€
 100%
Fins al 31 de maig
Bonificació de la taxa
per raó d'ingressos de la unitat familiar, per a tots aquells contribuents que compleixin els requisits de l'exempció, però sobrepassin el llindar d'ingressos familiars establert però no superin el calculat en funció de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec
Bonificació del 50%

Guia del contribuent 2019

Consulta-la

Ordenances Fiscals 2019

Consulta-les