Les persones titulars de les activitats beneficiàries del servei municipal de recollida, transport i gestió dels residus comercials.

Es calcularà en funció del tipus d’activitat i la superfície del local.

 

El preu públic es merita en el moment de prestar-se, sol·licitar-se o utilitzar-se el servei, per ser-ne beneficiari i no haver acreditat la gestió dels residus per gestor homologat dins del termini establert (*)

S’entendrà que el servei es presta des del moment que s’inicia l’activitat.

(*) El termini per a acreditar la tinença d’un gestor homologat s’ha de fer dins del primer trimestre de cada any, per tal que tingui efectes dins del padró de l’any en curs.

La tarifa es calcula per mesos naturals, per tant les quotes es prorratejaran per mesos incloent-hi tan el mes del dia de l’alta com el del dia de la baixa.
Si la durada de l’activitat s’estén a varis exercicis es merita el dia 1 de gener de cada any.

Cal tenir present els següents supòsits especials:

a) La tarifa a aplicar als locals compartits per més d’un subjecte passiu inclosos en el mateix grup d’activitat serà la que resulti de dividir la quota corresponent pel nombre de subjectes passius que comparteixin el mateix local.

b) Quan l’activitat econòmica es desenvolupi en un habitatge només es merita la tarifa de l’activitat .

 

L’Ajuntament ha convocat la concessió de subvenciódel Preu públic pel tractament i recollida de residus comercials i industrials de fins al 75% amb un import màxim de 500€, quan amb motiu de l’activitat es contracti:

-       Persones participants de programes executats pel servei d’ocupació municipal que incloguin entre els seus objectius la contractació de persones en situació d’atur.
-       Persones en situació d’atur pertanyents a col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral, per un període mínim d’un any.


 

Guia del contribuent 2019

Consulta-la

Ordenances Fiscals 2019

Consulta-les