Impost sobre Béns Immobles

Bonificació del 50% en la categoria general i del 70% en l’especial amb un màxim de 200 € per a l’habitatge habitual.
El límit de renda anual per gaudir d’aquesta bonificació és 36.980€/any per a famílies de 3 fills, límit que s’anirà incrementant en 14.792,00€ per cada fill a partir del 4t
Termini del 2 de maig al 31 d’agost

Piscina Municipal: bonifcació del 10% per a famílies nombroses categoria general i del 20% per a categoria especial en serveis de bany i cursets infantils.

Aula de Teatre: bonificació del 10% (general) i del 15% (especial).  

Impost sobre béns immobles

Bonifcació del 50% en la categoria general i del 70% en l’especial, amb un màxim de 200 € per a l’habitatge habitual. Límit de renda del salari mínim interprofessional x1,5 (15.453,90 € anuals) en famílies amb un fill i de x3 en famílies amb 2 fills (30.907,80 € anuals)
Termini del 2 de maig al 31 d’agost

Piscina Municipal: bonificació del 10% en els serveis de bany i els cursets infantils.

Aula de Teatre: bonificació del 15%

 

Impost sobre Béns Immobles: Subvenció del 25% o el 50%  segons nivell de renda amb un màxim de 200 euros.

Aquesta subvenció no és acumulable a d’altres del mateix impost. Per titulars d’únicament el propi habitatge, un aparcament i un traster. Es permet que un membre de la família tingui una segona propietat de bé immoble sempre que no superi els 10.000 euros de valor cadastral.
Amb un límit de renda segons el nombre de persones de la unitat de convivència que podeu consultar en el quadre adjunt. S’aplicarà el tram següent en cas de membre amb discapacitat del 33% o dos següents amb el 65%. També en cas de víctimes de violència de gènere s’aplicarà el tram següent.
Termini fins al 31 de maig. . Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el termini per sol•licitar la present exempció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà fins al 31 de desembre de l’any en curs.
 
Taxa de la brossa domiciliària: Exempció de fins al 100%
Amb un límit de renda segons el nombre de persones de la unitat de convivència que podeu consultar en el quadre adjunt. S’aplicarà el tram següent en cas de membre amb discapacitat del 33% o dos següents amb el 65%. També en cas de víctimes de violència de gènere s’aplicarà el tram següent.
Termini fins al 31 de maig.
 
-  Bonificació del 50% per a tots aquells  contribuents que compleixin els requisits de l'exempció però es trobin en  el llindar d'ingressos familiars establert en la segona columna del quadre adjunt. Es permet que un membre de la família tingui una segona propietat de bé immoble sempre que no superi els 10.000 euros de valor cadastral
Termini fins al 31 de maig. Excepcionalment, i quan un informe del Servei Municipal de Benestar Social ho justifiqui, el termini per sol•licitar la present exempció, exclusivament per aquests supòsits, s’ampliarà fins el 31 de desembre de l’any en curs.
 
Límit de renda de la unitat de convivencia:


 

Nombre persones Subvenció del 50% IBI o exempció 100% taxa brossa Subvenció del 25% o bonificació 50% taxa brossa
1  10.302,60 € 11.044,60 €
2 13.393,38 € 14.026,64 €
3 16.484,16 € 17.008,68 €
4 19.574,94 € 19.990,73 €
5 o més 22.665,72 € 22.972,77 €


Aula de Teatre
Bonificació del 15% per a alumnes o progenitors en situació d’atur. Bonificació del 30% per a família monoparental en atur o 2 progenitors en atur.

Carnet Blau
Els pensionistes i jubilats poden sol•licitar el Carnet Blau per obtenir la tarifa gratuïta del Mataró Bus, reduccions en els preus dels serveis de la Piscina Municipal, El Sorrall, Estadi Municipal d’Atletisme, reduccions en els preus de les entrades al Teatre Monumental i dels cursos de l’Aula de Teatre, entre d’altres.
Requisits:
Disposar d’uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment per a la pensió mínima de jubilació als 65 anys amb cònjuge a càrrec.

No disposar de la propietat, possessió o usdefruit de béns immobles diferents a l’habitatge habitual, una sola plaça de pàrquing i un traster, i la propietat d’un vehicle de tracció mecànica.

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica: exempció del 100%
Per a persones amb la condició legal de discapacitat de grau igual o superior al 33%

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: bonificació fins al 90%
Per a construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat. S'aplicarà sobre l'import del pressupost de l'obra necessària per afavorir aquest accés i/o habitabilitat. No caldrà l’acreditació del grau de minusvalidesa en els casos en què les construccions i instal•lacions o obres siguin per a l’adaptació de bany per a millorar l’accessibilitat de persones que tinguin 65 o més anys.


Teatre Monumental: bonificació del 25%

Aula de Teatre: bonificació del 10%
 

Per a les actuacions següents:
1. Obres necessàries per a la reparació de les deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus a l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)
2. Adequació efectiva de l’accessibilitat dels edificis (instal•lació d’ascensor i/o ajustos raonables en matèria d’accessibilitat)
3. Eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda legalment reconeguda.

 

Impost sobre construccions, instal•lacions i obres i Taxa Llicències Urbanístiques:
Subvenció del 100% per als habitatges inclosos en Plans d’Actuació Integral, Llei de Barris o de l’àmbit del programa de suport a comunitats, per les actuacions instades per una ordre d’execució municipal i per a les actuacions d’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda legalment reconeguda. La subvenció serà del 50% per a la resta.
 

 

Impost sobre béns immobles : bonificació del 50% durant 5 anys des de l’atorgament de qualificació definitiva, no acumulable a altres ajuts. Es pot sol•licitar en qualsevol moment anterior a la finalització del periode de 5 anys.

Impost sobre béns immobles: subvenció del 100%
 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i Taxa urbanística: subvenció del 100% 

Els seus propietaris han de ser persones físiques o enti- tats sense afany de lucre.

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua): bonificació de fins a un 95% quan l’habitatge heretat es manté durant quatre anys consecutius a la borsa de lloguer social municipal i qui l’hereta són els descendents, ascendents, cònjuge o parella de fet.
 

Impost sobre béns immobles: subvenció del 95% per immobles on s’hagi realitzat obres de restauració, conservació i millora, d’acord amb els criteris establerts al mateix Pla. En cap cas podrà superar el 30% de la inversió realitzada.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica: exempció del 100%
Per a tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d'inspecció agrícola.
 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica: bonificació del 100%
Vehicles històrics, vehicles clàssics de més de 25 anys d’antiguitat i vehicles no clàssics de més de 35 anys des de la data de fabricació. Propietaris de vehicles no clàssics d’antiguitat entre 25 i 35 anys: bonificació del 60% 

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: bonificació segons el valor cadastral de fins a un 95%

L’herència ha de ser a favor dels descendents, adoptats, cònjuges o parella de fet, els ascendents i adoptants que reben el seu habitatge habitual.

El valor de l’habitatge transmès ha de suposar com a mínim un 33% del total del valor del conjunt dels béns heretats, aquest mínim no serà exigible en els casos de transmissions de l’habitatge habitual en favor del cònjuge i de les persones hereves descendents i que convisquin amb aquesta com a mínim durant els dos anys immediatament anteriors, i no disposin d’altres béns immobles (llevat d’un traster i un aparcament).

Quan s’hereti un habitatge habitual respecte del qual algún dels ascendents hagi abonat aquest impost en els darrers 5 anys, hi haurà una bonificació addicional del 50%.

Sol·licitud fins a 6 mesos de la defunció, prorrogable a 1 any
 

 

 

 

 

 

 

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: bonificació segons el valor cadastral de fins a un 95%

Per locals propis a l'activitat empresarial o professional, exercides a títol individual, a favor del cònjuge, descendents o ascendents.

El local transmès ha de suposar com a mínim un 33% respecte del total de béns adjudicats al beneficiari.

Sol·licitud fins a 6 mesos de la defunció, prorrogable a 1 any
 

Guia del contribuent 2018

Consulta-la

Ordenances Fiscals 2018

Consulta-les