Impost d'activitats econòmiques: Exempció del 100% durant els dos primers períodes impositius en què es desenvolupi l’activitat. Un cop ja han gaudit d’aquesta exempció podran bonificar el 20% en el següent any.

Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l'inici de l'activitat:

 
Subvenció del 50% fins a un màxim de 500 € per a persones menors de 30 anys
Bonificació del 60% fins a un màxim de 500 € per a persones en situació d’atur
Bonificació del 75% per persones menors de 30 anys i en situació d’atur
 
En aquests tres casos, la forma jurídica de l’empresa haurà de ser empresari individual, societat civil privada o comunitat de béns.
 
Bonificació del 50% per a les activitats que s’instal·lin a la incubadora del TecnoCampus i per a les que estiguin instal·lades a la incubadora del TCM i es traslladin al terme municipal de Mataró.
 
Exempció del 100% per a les empreses instal·lades en el Parc TecnoCampus, torres TCM2-TCM3 que traslladin la seva activitat a una altre torre/planta del mateix TCM i per a les empreses de nova creació que es dediquin a la fabricació o instal·lació d’energies renovables.
 
Impost sobre vehicles de tracció mecánica (IVTM): 100% per l’adquisició d’un vehicle per poder realitzar la tasca professional. Cal la inscripció en el règim d’autònoms en els últims 3 mesos, provinent de l’atur o de la capitalització.
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: bonificació del 50% de la quota de l’impost, amb sobre construccions, instal·lacions i un màxim de 1.000€ per obres d’adequació de locals de negoci on s’instal·li una nova activitat, per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. Aquest benefci té caràcter temporal, s’aplicarà per obres fnalitzades durant l’exercici 2018 (amb efectes 1 de gener). Podran demanar aquest benefci fscal els em- prenedors autònoms, les microempreses (amb un màxim de cinc treballadors/es), les cooperatives i les empreses d’economia social.
 

Impost d'activitats econòmiquesBonifcació entre un 25% i un 50% segons l’in- crement de plantilla i durant dos exercicis. Per a la contractació de treballadors indefnits i que supo- sin un increment mitjà en els centres establerts a Mataró. 

Preu públic per a recollida i tractament de residus comercials: subvenció de fns al 75% amb un import màxim de 500 € per a les empreses que contractin persones participants en programes executats pel servei d’ocupació municipal i col.lectius amb especials difcultats d’inserció laboral per un periode mínim d’un any.

Taxa de llicències urbanístiquessubvenció del 100% quan amb motiu de l’execució de l’obra es contracti, de forma indefnida, persones aturades, inscrites a l’OTG per un mínim de 3 mesos.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres subvenció de fns al 75%  amb un màxim de 1.000€, quan amb motiu de l’execució de l’obra es contracti, de forma in- defnida, persones aturades, inscrites a l’OTG per un mínim de 3 mesos.

Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i vol de la via pública, i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal:

Subvenció de fins al 75% amb un import màxim de 500 € per a les empreses que amb motiu de l’autorització d’una nova terrassa contracti de forma indefinida o fixa discontínua:

- Aturats de llarga durada (inscripció a l’OTG per un mínim de 18 mesos)

- Persones aturades menors de 30 anys

Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat: 
Subvenció del 50% amb un màxim de 500 € per a:

  • Activitats del sector TIC que s’estableixin a Mataró i generin dues noves ocupacions.
  • Activitats establertes a Mataró que obrin un altre establiment a la ciutat.
  • Empreses de nova creació que es dediquin a la fabricació o instal·lació d’energies renovables.
  • Activitats innòcues que siguin traslladades per la mateixa persona titular d’un local a un altre.

 

Impost d’activitats econòmiques: bonifcació entre un 25% i un 50% segons l’increment de plantilla i durant dos exercicis.  Per la contractació de treballadors indefnits i que supo- sin un increment mitjà en els centres establerts a Mataró.

Taxa per les llicències ambientals i comunicaci- ons prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat:

El 100% de la quota a les cooperatives i les societats anònimes laborals.

El 90% de la quota a les entitats sense ànim de lucre.

 

 

Impost sobre béns immobles: bonificació del 50%

Per un període màxim de 3 anys des de l'exercici següent a l’inici de les obres. L'immoble en fase de construcció/urbanització no ha de formar part de l'immobilitzat de l'empresa.

La sol·licitud ha de ser abans de l’inici de les obres.

Impost sobre béns immobles: bonifcació de fns al 95% durant 2 anys.

En l’equipament s’hi ha de desenvolupar activitats esporti- ves d’interès i en col·laboració amb la Direcció d’Esports.

 

Impost sobre béns immobles bonificació del 95% per a béns de naturalesa rústica

Impost d'activitats econòmiques: bonificació del 95% 

Impost sobre vehicles de tracció mecánica: subvenció del 100%

Per a vehicles destinats a l’activitat empresarial o comercial imprescindible per poder realitzar la tas- ca professional. Cal estar inscrit en el règim d’autò- noms en els últims 3 mesos, provinent de l’atur o de la capitalització.

 

 

Taxa per les llicències ambientals i comunicación prèvies, i pels controls posteriors a l'inici de l'activitat subvenció del 50% amb un màxim de 500 €

Activitats industrials establertes en sòl residencial o de nova creació o que procedeixin d’altres municipis i que s’instal•lin en un polígon industrial.

 

Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials asimilables als municipals i gestió d’altres residus especials: subvenció de fns al 75% amb un impor t màxim de 500 € per a les empre- ses que contractin persones participants en progra- mes executats pel servei d’ocupació municipal i col·lectius amb especials difcultats d’inserció laboral, per un període mínim d’un any.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): Quan amb motiu de l'execució de l'obra es contracti, de forma indefinida, persones aturades, inscrites a l'OTG per un mínim de 3 mesos, i sempre que es tracti d'una microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es.

Subvenció del 25% per cada lloc de treball que es creï, fns a un màxim de l75% i un import mà xim total de 1.000 €.

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció municipal en activitats i instal·lacions: activitats que s’e stableixin a Mata ró del se ctor TIC i que ge ne rin dos llocs de treball, com a mínim,  sempre que es tracti  d’una microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. Subvenció del 50% amb un màxim de 500 €.

Taxa per ocupacions del sòl, subsòl i vol de la via pública, i per la utilització privativa i aprofta- ment especial del domini públic municipal: subvenció del 25% per cada lloc de treball que es creï, fns a un màxim del 75% i un import màxim total de 500 €.

Sempre que el subjecte passiu sigui  una  microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es , i amb  motiu de l’autorització d’una nova terrassa, es contracti, de forma indefnida o fxa discontinua:

-Persones aturades de llarga durada (inscripció a l’OTG per un mínim de 18 mesos).

-Persones aturades menors de 30 anys.

 

 

 

Impost sobre béns immobles (IBI): per als propietaris de locals, subvenció del 100% de la quota de l’impost durant els exercicis 2017, 2018 i 2019, a partir de la formalització del contracte de lloguer del local si aquest està a les zones de la Llei de Barris.  Del 50% a la resta de zones de la ciutat.

Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat: per als emprenedors/es , subvenció del 100% de la quota si el local està a les zones de la Llei de Barris. Del 50% a la resta de zones de la ciutat.

Impost obres (ICIO): per als propietaris/es o emprendedors/es, sobre construccions, instal.lacions i  subvenció del 100% del seu import si el local està a les zones de la Llei de Barris. Del 50% a la resta de zones de la ciutat.

Taxa per llicències urbanístiques: per als propietaris/es o emprenedors/es, subvenció del 100% de l'import si el local està a les zones de la Llei de Barris. Del 50% a la resta de zones de la ciutat.

Guia del contribuent 2018

Consulta-la

Ordenances Fiscals 2018

Consulta-les