Taxa de la brossa domiciliària: bonificació variable

El descompte va en funció del nombre d’aportacions amb un mínim de 4 (12€) i fins a més de 12 (23€)
 

Impost sobre béns immobles: bonificació del 50% durant 3 anys

Habitatges amb instal·lacions de sistemes d’aprofitament d’energia tèrmica o solar. Les instal·lacions bonificades hauran d'estar homol•logades i no ser de caràcter obligatori. No acumulable a altres bonificacions.

Sol·licitud fins a tres mesos posteriors a la instal·lació.
 

Impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO): subvenció del 50% de la quota impost per les obres als habitatges habituals que incorporin mesures de millora de l’aïllament tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la normativa vigent, que augmentin l’eficiència energètica de les edificacions o unitats d’aquestes existents :
1.Actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica D que millorin en una lletra la qualificació de la certificació energètica.
2.Actuacions en edificis o unitats d’aquests amb qualificació energètica F i G que millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica.
 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica: bonificació del 75%  per a vehicles elèctrics, del 70% per a vehicles híbrids i del 60% per a vehicles que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit liquat, metà, metanol, hidrògens i derivats d’olis vegetals.

 

Impost sobre les activitats econòmiques: bonificació del 50%

L’energia s’ha d’obtenir en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia solar o altres energies renovables, o a partir de sistemes de cogeneració. La producció energètica s'ha de realitzar en instal•lacions ubicades a Mataró. Si l’empresa no produeix l’energia, el seu consum ha de representar, almenys, el 80 % del total de l’energia utilitzada per l’activitat. Les activitats industrials han d’estar instal·lades lluny de les zones poblades i han d’establir un pla de transport per als seus treballadors amb l’objectiu de reduir el consum d’energia i les emissions, fomentant l’ús de mitjans de transport més eficients.


 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): bonificació del 95% sobre la quota de la instal·lació o obra directament relacionada amb l’estalvi energètic.
 

Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l'inici de l'activitat: subvenció del 95% per a les activitats que incorporen en els seus projectes mesures d’estalvi i eficiència energètica, en l’ús de l’aigua o l’ús d’energies renovables i la implantació de sistemes de minimització de residus.

Impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO): bonificació del 95% de la quota de l’impost. En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència d’obres es deduirà de la quota íntegra d’aquest impost.

Guia del contribuent 2018

Consulta-la

Ordenances Fiscals 2018

Consulta-les