Tributs


L’objectiu d’aquest web és donar la informació necessària sobre quins són els principals impostos que es paguen a l’Ajuntament i, sobretot, donar a conèixer aquelles bonificacions i/o exempcions de les que es poden beneficiar.

Aquests incentius fiscals vénen marcats per les polítiques que l’Ajuntament ha adoptat.
En aquest web també es troben les principals normes de gestió i tràmits a realitzar en cas d’altes, baixes o modificacions en els tributs.
 Impost
Data inici
Data final
 Taxa prestació servei de llotges, mercats i cambra frig. 1r Semestre
01/02/2019
 
04/04/2019
 
 Impost de vehicles de tracció mecánica  
03/04/2019
 
05/06/2019
 Impost de béns immobles especials  
02/05/2019
 
02/07/2019
 Impost de béns immobles naturalesa urbana NO DOM  
02/05/2019
 
02/07/2019

 

Impost
Data inici i data final
 Impost de béns immobles naturalesa urbana 1ª FRACCIÓ  02/05/2019
 Impost de béns immobles naturalesa urbana 2ª FRACCIÓ  01/07/2019
 Impost de béns immobles naturalesa urbana 3ª FRACCIÓ  01/10/2019
 Impost de béns immobles naturalesa urbana 4ª FRACCIÓ  03/12/2019

 

Impost
Data inici
Data final
 Impost de béns immobles naturalesa rústica
15/05/2019
16/07/2019
 Impost de béns immobles naturalesa rústica  
05/09/2019
 
05/11/2019
 Impost d'activitats econòmiques  
05/09/2019
 
05/11/2019
 Taxa per entrada de vehicles  
05/09/2019
 
05/11/2019
 Taxa prestació servei de llotges, mercats i cambra frig. 2n Semestre  
05/09/2019
 
05/11/2019
 Taxa ocupació via pública  
05/09/2019
 
05/11/2019
 Taxa per ús horts urbans  
05/09/2019
 
05/11/2019
 Taxa cens animals domèstics  
05/09/2019
 
05/11/2019
 Taxa per recollida escombraries domiciliària  
05/09/2019
 
05/11/2019
 Taxa de cementiris  
05/09/2019
 
05/11/2019
 Preu públic brossa comercial  
05/09/2019
 
05/11/2019

Ordenances Fiscals 2019

Consulta-les

Guia del contribuent 2019

Consulta-la